ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΠYΛΕΣ

Αναζήτηση:

Θεματική Πύλη: Νομικά

 • LawNet
  Ψηφιακή βιβλιοθήκη για θέματα νομοθεσίας, νομολογίας. Ειδικά περιοδικά, ΦΕΚ κ.ά.
  http://www.lawnet.gr/lawnet/default.asp
 • The Avalon Project at the Yale Law School Documents in Law, History and Diplomacy
  Αφορά νομικά θέματα, Ιστορία και Διπλωματία. Χρονική περίοδος κάλυψης 18ο-20ο αιώνας.
  http://www.yale.edu/lawweb/avalon/avalon.htm
 • European Court of Human Rights Portal
  Φιλικό προς το χρήστη σύστημα πληροφοριών που παρέχει την πρόσβαση στη νομολογία του ευρωπαϊκού δικαστηρίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της Επιτροπής των Υπουργών.
  http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?sessionid=8560216&skin=hudoc-en


Κατάλογος Θεματικών Πυλών