ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

Διαβούλευση Διαγωνισμού για το Έργο: "Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών"

(Η διαβούλευση για τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού έχει λήξει)

5 Σχόλια στο “Διαβούλευση Διαγωνισμού για το Έργο: "Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών"”

 1. Ιωάννης Καλόμοιρος, Υπεύθυνος Έργου λέει:

  Καλωσορίσατε στο Forum της διαβούλευσης για τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών.
  Αφήστε τα σχόλιά σας για το κείμενο της Διακήρυξης. Θα φροντίσουμε να ενσωματώσουμε στη Διακήρυξη όποιες παρατηρήσεις συνεισφέρουν θετικά στη διαδικασία.
  Ιωάννης Καλόμοιρος,
  Επίκ. Καθηγητής του ΤΕΙ Σερρών
  Υπεύθυνος του Έργου
  "Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών"

 2. DOTSOFT A.E. λέει:

  Αξιότιμοι Κύριοι,

  κατόπιν του ενδιαφέροντος της εταιρίας DOTSOFT A.E. για τον εν θέματι διαγωνισμό σας παραθέτουμε ως κάτωθι τα σχόλια στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης.

  • Γενική παρατήρηση. Στις πρώτες σελίδες και των τριών τμημάτων (Α, Β, Γ) αναγράφεται ότι είναι τακτικός διαγωνισμός. Προτείνεται η αλλαγή του σε Ανοικτό Διαγωνισμό.
  • Μέρος Β, ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (ανά Υπηρεσία εντός του Φακέλου των Δικαιολογητικών), σελίδα 38/85. Ενώ στο σημείο 3, ζητείται ο υποψήφιος Ανάδοχος ή υπάλληλός του ή υπεργολάβος του να διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισμικού πληροφοριακών συστημάτων σε ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή μεγάλους οργανισμούς ή/και Βιβλιοθήκες, στο σημείο iv) ζητούνται αποκλειστικά και δεσμευτικά εκτελέσεις σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε ποια η διαφορά της εξειδίκευσης στο σημείο iv). Προτείνεται όπως στο σημείο 3 έτσι και στο σημείο iv) να ισχύουν οι ίδιοι όροι (μεγάλοι οργανισμοί ή βιβλιοθήκες).
  • Μέρος Α, Α3. Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου – & Αρμοδιότητες Αναδόχου, Σελίδα 21. Η διακήρυξη αναφέρει ότι Κάθε Υπηρεσία μπορεί να υλοποιηθεί από διαφορετικό ανάδοχο. Παρακαλώ διευκρινίστε αν τα δικαιολογητικά ii) που θα πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος ανάδοχος είναι κοινά. Επίσης, η ομάδα έργου είναι ίδια για όλες τις υπηρεσίες; Σε περίπτωση που ο ανάδοχος θελήσει να υποβάλλει προσφορά για την Υπηρεσία 1, θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά και όλη την ομάδα έργου;
  • Μέρος Α, Α3.3.3.γ Εγγύηση και εξασφάλιση καλής λειτουργίας των υπηρεσιών: 3.1 (Λογισμικό Συνεργασιών) και 3.2 (Ιδρυματικής Πύλης Διδακτικού Υλικού). Ζητείται η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας για όλη διάρκεια του έργου (τέλος 2013). Πιο συγκεκριμένα υπάρχει απαίτηση για Υποστήριξη σε σχέση με τις μεταβολές που θα επιφέρει η εγκατάσταση του νέου συνεργατικού συστήματος Βιβλιοθήκης (ILSaS), όπου χρειάζεται και στο βαθμό που αυτό θα είναι δυνατό. Παρακαλώ όπως προσδιορίσετε αναλυτικότερες απαιτήσεις που σχετίζονται με τα άτομα που θα πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος, ώρες απόκρισης, χρόνους απόκρισης, ρήτρες κτλ.
  • Μέρος Α, A3.4.1.3 Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές της υποϋπηρεσίας 4.1, Α3.4.1.3.1 Γενικές τεχνικές απαιτήσεις συστήματος RFID, Σελίδα 57. Υπάρχει η εξής απαίτηση «Ο προμηθευτής πρέπει να είναι σε θέση να συνεργαστεί με τον προμηθευτή του ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθήκης (Advance) για την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων λειτουργικότητας RFID-ILS». Προτείνουμε να αναφέρεται στο τεύχος διακήρυξης ο προμηθευτής του λογισμικού ADVANCE προκειμένου να υπάρχει έμμεση δέσμευση του προς όλους τους υποψήφιους αναδόχους. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε πως θα πληρείται η συγκεκριμένη απαίτηση.
  • Μέρος Α, A3.4.1.3 Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές της υποϋπηρεσίας 4.1, Α3.4.1.3.1 Γενικές τεχνικές απαιτήσεις συστήματος RFID, Σελίδα 57. Υπάρχει η εξής απαίτηση «Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει και να είναι απόλυτα διαλειτουργικό με το υπάρχον σύστημα μαγνητικής ασφάλειας, με το υπάρχον σύστημα οπτικής αναγνώρισης τεκμηρίων (barcode), καθώς και με το σύστημα έξυπνης κάρτας για την ταυτοποίηση χρηστών που αναπτύσσεται στην υποϋπηρεσία 4.2 (προσοχή στην τριπλή απαίτηση)». Ισχύει ότι και στο παραπάνω σχόλιο. Προτείνεται για λόγους διασφάλισης των συμφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής και του υγιούς ανταγωνισμού να αναφερθεί ο προμηθευτής του υπάρχοντος συστήματος μιας και είναι έργο ολοκληρωμένο.
  • Μέρος Α, 5. Λογισμικό συστήματος RFID. Σελίδα 66, Υπάρχει απαίτηση για «Απόλυτη διαλειτουργικότητα με το ΟΠΣΒ της Βιβλιοθήκης (Advance). (Να ληφθεί υπόψη και το αίτημα διαλειτουργικότητας με το νέο συνεργατικό ΟΠΣΒ, όπως φαίνεται στον πίνακα Α3.15)». Προτείνουμε να αναφέρεται στο τεύχος διακήρυξης ο προμηθευτής του λογισμικού ADVANCE προκειμένου να υπάρχει έμμεση δέσμευση του προς όλους τους υποψήφιους αναδόχους. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε πως θα πληρείται η συγκεκριμένη απαίτηση.
  • Μέρος Α, Α3.4.3 Εγγύηση και εξασφάλιση καλής λειτουργίας της Υπηρεσίας 4 (4.1 και 4.2), Σελίδα 71, Ζητείται «Αναβάθμιση συντήρηση και update του λογισμικού ή των λογισμικών των υπηρεσιών 4.1 και 4.2 τουλάχιστο επί δύο χρόνια από την εγκατάσταση. Εδώ περιλαμβάνεται και η ανάγκη διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας με το υπό ανάπτυξη συνεργατικό πρόγραμμα Βιβλιοθήκης, εφόσον είναι τεχνικά δυνατό. Να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές που δημοσιεύονται στο site διαβούλευσης για το ILSaS» Παρακαλώ όπως προσδιορίσετε αναλυτικότερες απαιτήσεις που σχετίζονται με τα άτομα που θα πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος, ώρες απόκρισης, χρόνους απόκρισης, ρήτρες κτλ.
  • Μέρος Α, Α3.4.4 Διαλειτουργικότητα, Σελίδα 72. Ζητείται (όπως και σε άλλα σημεία που αναφέρθηκαν παραπάνω) η πλήρης διαλειτουργικότητα της Υπηρεσίας 4 με δύο (2) υφιστάμενα συστήματα : με το υπάρχον σύστημα αντικλεπτικής προστασίας μέσω μαγνητικών ταινιών, το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί και να εγκαθίσταται και στα μελλοντικά τεκμήρια, με το υπάρχον σύστημα εντοπισμού τεκμηρίων μέσω bar-code και με το Πληροφοριακό Σύστημα Βιβλιοθήκης (Advance). Σε κανένα σημείο της διακήρυξης δεν αναφέρονται ούτε τα ονόματα των προϊόντων ούτε και οι προμηθευτές αυτών των λύσεων. Επίσης, δεν αναφέρονται τεχνικές λεπτομέρειες των λύσεων αυτών (υφιστάμενα συστήματα) προκειμένου να πιστοποιείται ότι δεν πρόκειται για κλειστά συστήματα ή συστήματα που δεν επιδέχονται επεμβάσεων. Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να διασφαλίσει η αναθέτουσα αρχή πλήρως την συμμετοχή όσων περισσότερων εταιρειών γίνεται στο διαγωνισμό προτείνεται να αναφέρονται ρητά οι τεχνικές λύσεις και οι προμηθευτές καθώς και να υπάρχει δέσμευση της Αναθέτουσας ότι τα υφιστάμενα συστήματα (και οι προμηθευτές) θα δεχτούν να συνεργαστούν χωρίς κόστος, μιας και σε αντίθετη περίπτωση τα κόστος αυτό μετακυλύετε στους υποψηφίους αναδόχους.

 3. ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΛΧΟ λέει:

  ELIDOC O.E
  Ηρακλείου 168 Περισσός Αττική

  Προς ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ :
  Αγαπητοι Κύριοι

  Παρακάτω παραθέτουμε τις παρατηρήσεις της Elidoc για την Διαβούλευση για το Έργο: "Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών"


  ΤΕΥΧΟΣ Α.

  Σελ. 17 της Παραγράφου Α 1.5

  Η Διασύνδεση και διαλειτουργηκότητα με τις υπό ανάπτυξη οριζόντιες εφαρμογές δεν είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί στο στάδιο αυτό. Καλή τη πίστη , θα επιδιωχθεί ο σεβασμός των σχετικών προτύπων. Τελική δέσμευση θα μπορεί να δοθεί όταν θα είναι εγκατεστημένο και σε Λειτουργία το αναμενόμενο ILSAS.

  Σελ. 46 , της Παραγράφου Α3.3.3.α αναφέρεται :Το Λογισμικό πρέπει να μπορεί να συμπληρωθεί από ένα υποσύστημα WebOpac που θα :
  - Αξιοποιεί την πολυεπίπεδη αναζήτηση μέσω εργαλείων ( Apache /Solr)
  - Επιτρέπει ισχυρή τεκμηρίωση των δεδομένων
  - Προσφέρει ένα μέσο διεπαφής για την διαχείριση των μεταδεδομένων
  - Διαθέτει συνδέσμους για εύκολη κοινωνικοποίηση και αξιοποίηση των
  κοινωνικών Δικτύων.

  Με τον όρο WebOpac αναφερόμαστε συνήθως στο υποσύστημα που εξασφαλίζει ενα
  On line Public Access στον Κατάλογο μίας Βιβλιοθήκης, Έιναι ανοιχτό σε όλους τους χρήστες. Το Σύστημα Συνεργασίας ( Collaboration ) εξυπηρετεί κυρίως ομάδες εργασίας με
  κωδικούς πρόσβασης . Οι 3 πρώτες Λειτουργίες που αναφέρονται στις Προδιαγραφές είναι ευθύνη του CMS που θα αξιοποιηθεί για την Ανάπτυξη του συστήματος Collaboration.
  Η 4 η Λειτουργία ( Κοινωνικά Δίκτυα) αποτελει ευθύνη της Πύλης Διδακτικού Υλικού
  Οι οποια μπορεί να αποτελέσει σημείο εισόδου για τα δύο συστήματα : Διδακτικής Πύλης και Collaboration.

  Σελ. 54 Α3.4 Υπηρεσία 4: Αυτοματοποίηση των λειτουργιών της Βιβλιοθήκης:

  4.1 Εισαγωγή συστήματος ανίχνευσης ραδιοσυχνοτήτων (RFID).
  4.2 Εισαγωγή ταυτοποίησης χρήστη με έξυπνη κάρτα (Contactless smart card).

  Προβλέπεται ότι οi παραπάνω δύο υποϋπηρεσίες που εντάσσονται στην Υπηρεσία 4 για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών της Βιβλιοθήκης θα υλοποιηθούν από κοινό ανάδοχο.

  O Διαχωρισμός των υποέργων του συστήματος του RFID και του συστήματος SMART CARD με δυνατότητα να υλοποιηθουν από διαφορετικό ανάδοχο θα διευρύνει την συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς λίγοι καλύπτουν σήμερα στην Ελλάδα τον συνδυασμό των 2 τεχνολογιών .


  ΤΕΥΧΟΣ Β :

  Σελ. 36 της Παραγράφου Β2.6

  Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
  μεγαλύτερο από το 40% του προϋπολογισμού των υπό ανάθεση Υπηρεσιών για τα
  έτη 2008, 2009 και 2010

  Το παραπάνω όριο δεν εξασφαλίζει την οικονομική και χρηματοοικονομική δυνατότητα του υποψήφιου ανάδοχου βάση της παραγράφου Β26 , ι της πρότυπης διακήρυξης . Για τις Υπηρεσίες 3.1 και 3.2 δεδομένου του μικρού αντικειμένου , ο περιορισμός αυτός προτείνεται να είναι 300%


  Προτείνουμε να ζητηθεί από τον ανάδοχο πιστοποίηση ISO 9001 που να είναι σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, για Σχεδιασμό Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, Εφαρμογή Πληρ/κών Συστημάτων και Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης αυτών.

  Τεύχος Β σελ. 37.
  Οι Υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι με γνήσιο υπογραφής?
  Σελ. 39 - 40
  Η πρότυπη διακήρυξη στην ενότητα Β2.6, Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, παρ. ii, άρθρο 3 απαιτεί να δηλωθεί το ανθρώπινο δυναμικό που θα διαθέσει ο υποψήφιος ανάδοχος για το έργο, ως % του συνολικού ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί, και μάλιστα δεν μπορεί να είναι κατώτερο ορίου που θα θέσει το ίδρυμα για να εξασφαλίσει την καλή εκτέλεση του έργου. Ο περιορισμός αυτός είναι σημαντικός για την αξιολόγηση της δυνατότητας του υποψήφιου να φέρει σε πέρας το έργο, ιδιαίτερα αν στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε υπεργολάβους που στη συνέχεια αθετήσουν.
  Οι προϋποθέσεις αυτές απουσιάζουν από τα κριτήρια αξιολόγησης και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
  Σελ. 37 - 38
  Η απαίτηση υλοποίησης ενός (1) μόνον έργου αντίστοιχου ή συναφούς ανά κατηγορία, δεν είναι αρκετή διότι εξ αυτού δεν συνεπάγεται επαρκής εμπειρία αντιμετώπισης των απαιτήσεων του παρόντος έργου.
  Η επικόλληση RFiD και η μεταφορά των ήδη επικολλημένων Barcodes με ταυτόχρονη ενημέρωση των βιβλιογραφικών εγγραφών, είναι εργασία που προϋποθέτει την ενασχόληση βιβλιοθηκονόμων με γνώση και εμπειρία στη χρήση του format Unimarc. Η εμπειρία και η ειδικότητα αυτή δεν αναφέρεται στη διακήρυξη.

 4. Uni Systems A.E. , Κρέτσιμος Βαγγέλης λέει:

  1) Στη σελ. 13 της διακήρυξης στο Μέρος Β΄ και στην παρ. στ. αναφέρεται ότι «δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού». Δεδομένου ότι οι προσφορές είναι δυνατόν να υποβληθούν προγενέστερα με τους τρόπους που αναφέρει η διακήρυξη, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της σελ. 13 της διακήρυξης που προηγείται της παρ. στ. και αναφέρεται «δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του», θα πρέπει να μετατραπεί και η παρ. στ. σε κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
  2) Στη σελ. 18 της διακήρυξης στο Μέρος Β΄ στην παρ. 6 ισχύει το ίδιο με το παραπάνω και θα πρέπει να μετατραπεί σε κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
  3) Στην σελ 35 της διακήρυξης στο Μέρος Β’ αναφέρεται ότι «Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 40% του προϋπολογισμού των υπό ανάθεση Υπηρεσιών για τα έτη 2008, 2009 και 2010. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 40% του προϋπολογισμού των υπό ανάθεση Υπηρεσιών». Σύμφωνα με την Κοινωνία της Πληροφορίας και το υπόδειγμα της διακήρυξης που εμφανίζει αναφέρεται ότι «Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (να αναγραφούν ρητώς τα έτη, π.χ. 2007,2008,2009) μεγαλύτερο από το ΧΧΧ% (από 100‐200 ανάλογα με την πολυπλοκότητα του Έργου) του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ΧΧΧ% (από 100‐200 ανάλογα με την πολυπλοκότητα του Έργου)». Συνεπώς υπάρχει απόκλιση μεταξύ των τιθέμενων και αναγραφόμενων ποσοστών.
  4) Στην σελ 37 της διακήρυξης του Μέρους Β απουσιάζει το μέρος εκείνο που αφορά τα μέτρα ποιότητας που λαμβάνει μία επιχείρηση που αποτελεί σημαντικό σημείο για την αποδοχή του τελικού προϊόντος από τον Φορέα. Το υπόδειγμα διακήρυξης που υπάρχει στην Ψηφιακή Σύγκλιση αναφέρει ότι «Περιγραφή των μέτρων, ή/και πρωτοβουλιών ή/και επαγγελματικών πιστοποιήσεων ποιότητας και διοικητικών μέτρων που έχει λάβει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την διασφάλιση της ποιότητας των παραπάνω, παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης έργων πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης, και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας ) πληροφορικών συστημάτων. Οδηγία: Παραδείγματα τεκμηρίωσης των παραπάνω ανάλογα με τις απαιτήσεις του φυσικού αντικειμένου, αντικείμενο αποτελούν η τήρηση και η εν ισχύ κατοχή για όλη την επιχειρηματική δομή ή τα σχετικά τμήματα αυτής, η κατοχή αναγνωρισμένων πιστοποιητικών προτύπων ποιότητας όπως ISO 20000, ITIL v3.0, ISO κοκ.».
  5) Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της διακήρυξης ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν γνώση του συνόλου των φακέλων των προσφορών για όλα τα στάδια (δικαιολογητικά, τεχνική , οικονομική) όπως αναφέρεται στο σχετικό υπόδειγμα της Ψηφιακής Σύγκλισης Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων Προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο , χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσα Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής ή αναμετάδοσης.
  6) Στη σελ. 39 του Μέρους Α αναφέρεται ως διάρκεια υλοποίησης και παράδοσης της υπηρεσίας ανάπτυξης του αποθετηρίου 2 μήνες. Από την εμπειρία μας ακόμα και αν ο Ανάδοχος είναι σε θέση εντός 2 μηνών να εγκαταστήσει και παραμετροποιήσει το αποθετήριο, ο εκάστοτε φορέας καθυστερεί στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την παραμετροποίηση, τα πεδία μεταδεδομένων, τις λειτουργίες και τη ροή εργασίας στο αποθετήριο. Κρίνουμε ότι ο διπλασιασμός τουλάχιστον του χρόνου υλοποίησης προσφέρει μεγαλύτερα εχέγγυα για την επιτυχία του υποέργου.
  7) Στη σελ. 21 του Μέρους Γ, Παράγραφος C.3.2.1, Απαίτηση 23 αναφέρεται ως υποχρεωτικό το αποθετήριο να συνεργάζεται με συντάκτη ορολογίας (open source) για την οργάνωση των θεμάτων. Θεωρούμε ότι απαιτείται μεγαλύτερη διευκρίνιση ως προς τη ζητούμενη λειτουργικότητα.
  8) Στη σελ. 56 του Μέρους Γ, ζητείται εξοπλισμός σύμφωνος με τα ΕΕ πρότυπα RoHS και WEEE. Κρίνουμε ότι το πρότυπο RoHS υπερκαλύπτει το φορέα και δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η ύπαρξη WEEE.
  9) Στη σελ. 58 ζητείται UID bits, 32-bit privacy password για ετικέτες. Διεθνώς μέχρι σήμερα δεν εφαρμόζεται κρυπτογράφηση στις ετικέτες RFID για βιβλιοθήκες. Τι εννοεί ο φορέας; Ποιος είναι ο σκοπός της χρήσης για να μπορεί να δοθεί η σωστή λύση; Πιστεύουμε ότι ο συγκεκριμένος όρος θα πρέπει είτε να αφαιρεθεί είτε να γίνει επιθυμητό.
  10) Στη σελ. 64 αναφέρεται «Να φέρει πιστοποίηση UL & FCC». Να μείνει μόνο το FCC καθώς το UL δημιουργεί μη ανταγωνιστικό περιβάλλον.
  11) Στη σελ. 64 το σύστημα πληρωμών αναφέρεται ως υποχρεωτικό να έχει τη δυνατότητα το σύστημα να δίνει ρέστα σε περίπτωση χρήσης μετρητών. Να αφαιρεθεί.
  12) Στη σελ. 65 αναφέρεται περιορισμός στο βάρος της συσκευής απογραφής σε λιγότερο από 800 γραμμάρια. Η συγκεκριμένη απαίτηση τηρείται μόνο από το σύστημα της 3Μ και αποκλείει τον ανταγωνισμό. Να αφαιρεθεί και να γίνει τουλάχιστον έως 1 κιλό.
  13) - Το λογισμικό που συνοδεύει το RFID σύστημα για να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με το εγκατεστημένο βιβλιοθηκονομικό λογισμικό (Advance) απαιτεί το πρωτοκόλλο SIP2 ή NCIP. Το πρωτόκολλο δεν παρέχεται από το RFID σύστημα καθώς αποτελεί τμήμα του Advance. Η σωστή εγκατάσταση, λειτουργία και αδειοδότησή του αποτελεί ευθύνη της βιβλιοθήκης. Επίσης από το πρωτόκολλο εξαρτάται αποκλειστικά η δυνατότητα υλοποίησης των επιμέρους τεχνικών απαιτήσεων για το RFID σύστημα. Για παράδειγμα η δυνατότητα εξόφλησης προστίμων θα πρέπει να υποστηρίζεται από το πρωτόκολλο του Advance ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί από το σύστημα RFID.

 5. Καλόμοιρος Ιωάννης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου λέει:

  Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και τις παρατηρήσεις σας. Στο σημείο αυτό κλείνει η διαβούλευση για την παρούσα διακήρυξη. Θα δώσουμε μερικές διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που υποβλήθηκαν παραπάνω, όπου οι απαντήσεις δεν είναι δυνατό να δοθούν μέσω της διακήρυξης:
  DOTSOFT
  1. Ελήφθη υπόψη η παρατήρηση.
  2. Τα βασικά δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο Β2.3 του Μέρους Β (π.χ. τα διάφορα νομικά έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ) μπορούν να υποβάλλονται άπαξ εντός του φακέλου "Δικαιολογητικά συμμετοχής" και όχι ανά προσφερόμενη υπηρεσία.
  Αντίθετα, τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, η τεχνική προσφορά και η οικονομική προσφορά πρέπει να υποβάλλονται ανά προσφερόμενη υπηρεσία.
  Η ομάδα έργου μπορεί να είναι κοινή για παραπάνω από μία υπηρεσίες, εφόσον έχει την απαραίτητη κατάρτιση ώστε να καλύψει τεχνικές ανάγκες διαφορετικών υπηρεσιών.
  Για την Υπηρεσία 1 απαιτείται μόνον η ζητούμενη διαπίστευση και όχι τα υπόλοιπα δικαιολογητικά των υποπαραγράφων 3 έως 5 (παράγραφος Β2.6) (θα προστεθεί στο νέο κείμενο της διακήρυξης)
  3. Η υποστήριξη σε σχέση με το νέο συνεργατικό πρόγραμμα βιβλιοθήκης (ILSaS) νοείται κυρίως σε σχέση με υπηρεσίες όπως το RFID, όπου είναι απαραίτητο η υπηρεσία ανίχνευσης και απογραφής τεκμηρίων και πιστοποίησης χρηστών να έχει διεπαφή με το πρόγραμμα βιβλιοθήκης. Η ίδια απαίτηση υπάρχει και για το τρέχον πρόγραμμα βιβλιοθήκης που είναι το Advance. Η δημιουργία της κατάλληλης διεπαφής στις παραπάνω περιπτώσεις είναι έργο της εταιρίας που θα αναλάβει την υλοποίηση της υπηρεσίας, οπότε θα διαθέσει και τους απαραίτητους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους.

  Σε σχέση με τα υπόλοιπα αιτήματα/ερωτήματά σας, ό,τι κρίνουμε σκόπιμο θα το συμπεριλάβουμε στη διακήρυξη.

  ELIDOC (Ρόμπερτ Μόλχο):
  1. Η συνεργασία υπηρεσιών όπως το RFID με το προβλεπόμενο ILSaS είναι βασική για τη σωστή λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Κατανοούμε ότι αυτή τη στιγμή το συνεργατικό σύστημα δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη στα Ιδρύματα. Όμως, οι προδιαγραφές του υπάρχουν στη σχετική διακήρυξη για το ILSaS και είναι δεδομένο ότι αυτές υπακούουν σε γνωστά πρότυπα. ʼρα, είναι λογικό να ζητούμε από τους υποψηφίους αναδόχους να δεσμευτούν καλή τη πίστει ότι θα υλοποιήσουν τη ζητούμενη διαλειτουργικότητα εφόσον αυτό αποδειχτεί τεχνικά δυνατό. H διαλειτουργικότητα αυτή συνεπώς είναι απαραίτητος όρος στο πλαίσιο της εξασφάλισης της καλής λειτουργίας των υπηρεσιών.
  2. Η απαίτηση για υλοποίηση των υπηρεσιών RFID-Smart Card από κοινό ανάδοχο εκπορεύεται από την ανάγκη απόλυτης διαλειτουργικότητας ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες.
  3. Σχετικά με τα υπόλοιπα σχόλιά σας ό,τι κρίνουμε σκόπιμο θα το συμπεριλάβουμε στη διακήρυξη.

  UNI SYSTEMS (B. Κρέτσιμος):
  1. Το αίτημα για αλλαγή της ημερομηνίας διενέργειας σε ημερομηνία υποβολής της προσφοράς το λάβαμε υπόψη μας.
  2, 3. Ελήφθη υπόψιν.
  4. Το πρότυπο της διακήρυξης αφορά σε διεθνή διαγωνισμό και δεν καλύπτει επαρκώς της ανάγκες και προϋποθέσεις ενός μικρού εθνικού διαγωνισμού. Υπάρχουν, λοιπόν, σημεία απόκλισης από το πρότυπο.
  5. Θα ληφθεί υπόψη το αίτημα για πρόσβαση στους φακέλους των υποψηφίων.
  6. Η κατά το δυνατό άμεση υλοποίηση του έργου του Ιδρυματικού Αποθετηρίου είναι σημαντική καθώς αυτό εμπλέκεται και με άλλες συμπληρωματικές δράσεις του έργου, οι οποίες έχουν τη δική τους αυστηρή προθεσμία.
  7. Ο συντάκτης οντολογίας συσχετίζει λέξεις κλειδιά και άλλα στοιχεία τεκμηρίωσης, και δημιουργεί τις μεταξύ τους σχέσεις. Τέτοιοι συντάκτες υπάρχουν σε μορφή open source. Αυτό που ζητάμε με την προδιαγραφή 23 είναι η δυνατότητα οι εξαγόμενες από το συντάκτη οντολογίες να μπορούν να εισαχθούν στο Ιδρυματικό Αποθετήριο με αυτόματο τρόπο.
  8-12. Όποιες προδιαγραφές δεν επηρεάζουν την λειτουργία των υπηρεσιών θα αλλάξουν ώστε να ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό. Όμως αυτό δεν μπορεί να συμπεριλάβει προδιαγραφές όπως το αν το σύστημα πληρωμής προστίμων θα δίνει ρέστα. Αυτό αποτελεί βασική λειτουργική προδιαγραφή.

  Σας ευχαριστούμε και πάλι,
  με εκτίμηση
  Ιωάννης Καλόμοιρος
  Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου

 

Αφήστε σχόλιο

Η διαδικασία της διαβούλευσης για το έργο έχει ολοκληρωθεί. Δεν μπορείτε πλέον να υποβάλετε νέα σχόλια.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.
 

» Επιστροφή στις Διαβουλεύσεις

H συγκεκριμένη ενέργεια υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
H συγκεκριμένη ενέργεια υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση