ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Πληροφοριακό τμήμα

Στο Πληροφοριακό τμήμα της Βιβλιοθήκης (ισόγειο) υπάρχουν 8 υπολογιστές για την εξυπηρέτηση των μελών της. Επίσης υπάρχουν άλλοι 4 υπολογιστές (εικόνα 1), κατάλληλα εξοπλισμένοι για χρήση από άτομα με ειδικές δεξιότητες (ΑΜΕΔ).

Όλοι οι υπολογιστές φέρουν επεξεργαστή Pentium 4, λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP Professional ( SP 2) και διαθέτουν το απαραίτητο λογισμικό για την εξυπηρέτηση των χρηστών, όπως Microsoft Office, AcrobatReader, InternetExplorer. Ακόμα, ενδεικτικά έχουν εγκατασταθεί ορισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα από την συλλογή της βιβλιοθήκης όπως:

 • Μικροοικονομία,
 • Μηχανική,
 • Πεδία δυνάμεων,
 • HyperCode,
 • Νομική Βάση Πληροφοριών,
 • Δομική Πληροφορική

Δικαίωμα χρήσης των Η/Υ της Βιβλιοθήκης, έχουν όλα τα μέλη της, κάτοχοι της "Ταυτότητας Βιβλιοθήκης" και η χρήση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρακάτω κανονισμούς.

Κανονισμός Χρήσης των Η/Υ της Βιβλιοθήκης
Το μέλος της Βιβλιοθήκης που επιθυμεί να κάνει χρήση των σταθμών εργασίας (Η/Υ) της Βιβλιοθήκης οφείλει να τηρεί τον σχετικό κανονισμό:
1. Πρέπει να έχει οπωσδήποτε μαζί του την "Ταυτότητα Βιβλιοθήκης", διαφορετικά δεν έχει το δικαίωμα χρήσης των Η/Υ.
2. Αφήνει την "Ταυτότητα Βιβλιοθήκης" στο γκισέ της Βιβλιοθήκης και καταγράφει τα στοιχεία που του ζητούνται στο ειδικό έντυπο.
3. Κατά την αποχώρησή του σημειώνει στο ειδικό έντυπο την ώρα αναχώρησής του και παίρνει την "Ταυτότητα Βιβλιοθήκης"
4. Το κάθε μέλος μπορεί να κάνει χρήση των σταθμών εργασίας μέχρι και μία (1) ώρα.
5. Σε κάθε σταθμό εργασίας μπορεί να δουλέψει μόνον ένα (1) άτομο. Η ύπαρξη παραπάνω ατόμων επιτρέπεται μόνον εάν πρόκειται να ασχοληθούν με τη συγγραφή εργασίας που έχουν αναλάβει από κοινού.
5. Σε περίπτωση που κάνει χρήση των Η/Υ για τη συγγραφή εργασίας που του έχει ανατεθεί και εφόσον δεν υπάρχει ανάλογη ζήτηση από κάποιο άλλο μέλος, η χρονική διάρκεια παραμονής του μπορεί να παραταθεί. Αυτό το κρίνει πάντοτε το προσωπικό του Πληροφοριακού Τμήματος.
6. Εάν θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιο αποθηκευτικό μέσο (δισκέτα, cd-rom κ.λπ.) πρέπει προηγούμενα να ελεγχθεί από το προσωπικό του Τμήματος, για τον εντοπισμό πιθανών "ιών".
7. Δίνει πάντοτε προτεραιότητα στους χρήστες που ασχολούνται με τη συγγραφή εργασιών τους.
8. Σε περίπτωση που οι θέσεις των σταθμών εργασίας είναι κατειλημμένες, οφείλει να περιμένει σε λίστα αναμονής που τηρείται μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών. Το προσωπικό δεν φέρει ευθύνη για την τήρηση σειράς προτεραιότητας.
9. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται, θα πρέπει να απευθύνεται στο προσωπικό του Πληροφοριακού Τμήματος της Βιβλιοθήκης.
10. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν µόνο τους ατομικούς σταθμούς εργασίας (Η/Υ) που βρίσκονται στα αναγνωστήρια και όχι τους Η /Υ του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

Επιτρεπόμενες χρήσεις των Η/Υ:

Με τη βοήθεια των σταθμών εργασίας της Βιβλιοθήκης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα:

 • περιήγησης στο Διαδίκτυο (Internet) για την συλλογή πληροφοριών και στοιχείων που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • συγγραφής εργασιών με τη χρήση κειμενογράφων
 • αναζήτησης στον κυρίως κατάλογο των βιβλίων της Βιβλιοθήκης.
 • χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Μη επιτρεπόμενες χρήσεις των Η/Υ:

Οι χρήστες των Η/Υ της Βιβλιοθήκης δεν επιτρέπεται να:

 • κάνουν άσκοπη περιήγηση στο Διαδίκτυο (Internet), δηλαδή να επισκέπτονται διευθύνσεις του Διαδικτύου με περιεχόμενο που δεν βοηθά την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • επεμβαίνουν στη σύνθεση του λογισμικού των σταθμών εργασίας που χρησιμοποιούν.
 • εγκαθιστούν διάφορα προγράμματα στους υπολογιστές.
 • Χρησιμοποιούν εφαρμογές αμέσου μηνύματος Instant messaging και chat

Κυρώσεις από την εκτέλεση μη επιτρεπόμενων χρήσεων των Η/Υ

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της Βιβλιοθήκης χρησιμοποιήσει τους Η/Υ της για άλλες χρήσεις πέρα από τις ενδεδειγμένες, τότε γίνεται άρση του δικαιώματος χρήσης των Η/Υ για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Εάν κατά το χρονικό αυτό διάστημα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν τους σταθμούς εργασίας της Βιβλιοθήκης για τη συγγραφή εργασιών τους, τότε πρέπει να προσκομίσουν γραπτή βεβαίωση από τον αρμόδιο καθηγητή, προκειμένου να τους επιτραπεί η χρήση των Η/Υ για περίοδο ανάλογη του χρόνου εκπόνησης της εργασίας τους.


Δανειστικό τμήμα

Στο Δανειστικό τμήμα της Βιβλιοθήκης (1ος όροφος), τα μέλη της έχουν στη διάθεσή τους 4 υπολογιστές οι οποίοι όμως προορίζονται μόνο για αναζήτηση στον Κυρίως Κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υπολογιστή.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Η/Υ

Η αρχική οθόνη που συναντάει ο χρήστης κατά τη εκκίνηση των Windows παριστάνεται στην εικόνα 2. Οι χρήστες πρέπει να κάνουν κλικ στο εικονίδιο του “user” για το οποίο δεν ζητείται κωδικός πρόσβασης.

εικόνα 2. Αρχική οθόνη Windows

Αφού γίνει κανονικά η είσοδος, εμφανίζεται η επιφάνεια εργασίας των Windows και μπορεί να ξεκινήσει κανονικά η χρήση του υπολογιστή. Για οποιοδήποτε πρόβλημα συναντήσετε, απευθυνθείτε στο προσωπικό της βιβλιοθήκης.


ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Σερρών διαθέτει ένα φωτοτυπικό μηχάνημα το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης.

Λειτουργεί με καρτοδέκτη. Κάρτες μπορεί ο χρήστης να προμηθεύεται από το αυτόματο μηχάνημα πώλησης καρτών που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το φωτοτυπικό μηχάνημα στο Ισόγειο της Βιβλιοθήκης και λειτουργεί με κέρματα.
Για τυχόν προβλήματα απευθύνεστε στο Γκισέ του Πληροφορικού Τμήματος.
Η τιμή της κάρτας είναι 1,50? για 50 φωτοτυπίες.

Το φωτοτυπικό μηχάνημα εξυπηρετεί αποκλειστικά τους χρήστες που θέλουν να βγάλουν φωτοτυπίες από το υλικό της Βιβλιοθήκης μόνο.
Η χρήση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος γίνεται από τους ίδιους τους χρήστες.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, απαγορεύονται αυστηρά η φωτοτύπηση ολόκληρου βιβλίου ή τεύχους-τόμου περιοδικού. Επιτρέπεται μόνον η φωτοτύπηση μικρού μέρους ενός έργου, σε ένα αντίγραφο και για καθαρά ιδιωτική χρήση του ατόμου που εκτελεί τη φωτοτύπηση.