ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Τα µέλη που επιθυμούν να δανειστούν υλικό από τη Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Σερρών, πρέπει να προσκομίζουν το υλικό που έχουν επιλέξει στον πάγκο δανεισμού, επιδεικνύοντας παράλληλα και την «Ταυτότητα Βιβλιοθήκης». Στη συνέχεια, το προσωπικό της Βιβλιοθήκης καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία του υλικού (barcode) στο λογαριασμό του µέλους.

Στο σημείο αυτό γίνεται και έλεγχος του λογαριασμού του, για να διαπιστωθούν τυχόν οφειλές ή εκκρεμότητες. Κατόπιν σφραγίζεται η ημερομηνία επιστροφής στο υλικό του χρήστη και η διαδικασία δανεισμού έχει ολοκληρωθεί. Σε περίπτωση όμως που το μέλος της Βιβλιοθήκης δεν έχει επιστρέψει ληξιπρόθεσμο υλικό που έχει δανειστεί, δεν έχει το δικαίωμα του δανεισμού.

Δε μπορεί να απομακρυνθεί από το Δανειστικό Τμήμα υλικό της συλλογής του, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία του δανεισμού.

Μέχρι την καταγραφή επιστροφής του υλικού, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για το υλικό που έχει δανειστεί. Ο δανειζόμενος, δεν έχει το δικαίωμα να δανείσει σε άλλον, υλικό που αυτός δανείστηκε. Το υλικό πρέπει να επιστραφεί πρώτα στη Βιβλιοθήκη και στη συνέχεια να το δανειστεί ο επόμενος με την τηρούμενη διαδικασία δανεισμού.

Κατά την επιστροφή του, το υλικό πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο χρήστης δηλώσει απώλεια του υλικού που δανείστηκε.


ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Η διάρκεια δανεισμού του υλικού, εξαρτάται από την ιδιότητα του µέλους και ορίζεται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι./Σ, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, μετά από σχετική εισήγηση του Προϊστάμενου της Βιβλιοθήκης. Ο χρήστης δικαιούται να έχει χρεωμένα στο λογαριασμό του έως και τρία (3) βιβλία. Σε περίπτωση που δε ληφθεί σχετική απόφαση από το Συμβούλιο, ισχύουν τα δικαιώματα δανεισμού του αμέσως προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Για το ακαδημαϊκό έτος 2005–2006 ισχύουν τα παρακάτω δικαιώματα δανεισμού:

Μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι./Σ. 30 ημέρες
Μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι./Σ. 15 ημέρες
Φοιτητές που έχουν κάνει εγγραφή σε κάποια Σχολή του Τ.Ε.Ι./Σ. 15 ημέρες
Οι φοιτητές του εξωτερικού από προγράμματα ανταλλαγής (π.χ. ERASMUS) 15 ημέρες
Ατομα εκτός του Τ.Ε.Ι., μόνιμοι κάτοικοι του νομού Σερρών, με ανάγκες χρήσης των συλλογών και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης. 15 ημέρες

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ένας αριθμός βιβλίων που θεωρούνται βασικά για τις παραδόσεις και τα σεμινάρια και από τα οποία δεν υπάρχουν πολλά αντίτυπα, αποτελούν µία «κλειστή συλλογή» και δανείζονται μόνο για μία (1) ημέρα, για τη λήψη κάποιων φωτοτυπιών, στους φοιτητές, στα μέλη Δ.Ε.Π. και στους διδάσκοντες. Η συλλογή αυτή καταρτίζεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, µε τη συνεργασία του διδακτικού προσωπικού και του προσωπικού της Βιβλιοθήκης, μετά από σχετική αίτηση του διδάσκοντα προς τη Βιβλιοθήκη και τηρείται για όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος.


ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

Ένας αριθμός βιβλίων που θεωρούνται βασικά για τις παραδόσεις και τα σεμινάρια, υπάρχουν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης υπό την μορφή των πολλαπλών αντιτύπων, αποτελούν µία «ειδική συλλογή» και δανείζονται μόνο στους φοιτητές και τους διδάσκοντες. Η συλλογή αυτή καταρτίζεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, µε τη συνεργασία του διδακτικού προσωπικού και του προσωπικού της Βιβλιοθήκης, μετά από σχετική αίτηση του διδάσκοντα προς τη Βιβλιοθήκη και διατηρείται για όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος.

Ο δανεισμός αυτού του υλικού γίνεται στην αρχή του κάθε εξαμήνου και η επιστροφή στο τέλος του, ενώ η χρέωσή του δε συνυπολογίζεται στο συνολικό αριθμό βιβλίων που δικαιούται ο χρήστης [έως και τρία (3) βιβλία] από τη συλλογή που εντάσσεται στην κατηγορία του «Δανεισμού Κανονικής Διάρκειας».

Κατά την επιστροφή του, το υλικό πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο χρήστης δηλώσει απώλεια του υλικού που δανείστηκε.


ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια των διακοπών του Καλοκαιριού, οι φοιτητές που εκπονούν εργασίες και διαμένουν μόνιμα εκτός του νομού Σερρών, μπορούν να δανειστούν υλικό για όλο το διάστημα που το χρειάζονται. Το υλικό δανείζεται μετά από σχετική αίτηση, υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα καθηγητή, την οποία θα έχουν καταθέσει πριν την έναρξη των εξετάσεων της περιόδου του Ιουνίου, για να εξασφαλιστεί επάρκεια αντιτύπων ή συμφωνημένος χρόνος επιστροφής, αν ζητούν πολλοί φοιτητές το ίδιο υλικό και η Βιβλιοθήκη δε μπορεί να προμηθευτεί περισσότερα από τα υπάρχοντα αντίτυπα.

Οι φοιτητές που θα δανειστούν υλικό με την παραπάνω διαδικασία, οφείλουν να το επιστρέψουν την ημέρα έναρξης των εξετάσεων της περιόδου του Σεπτεμβρίου.


ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι φοιτητές που εκπονούν πτυχιακές εργασίες, δικαιούνται να έχουν χρεωμένα στο λογαριασμό τους έως και πέντε (5) βιβλία για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών. Το υλικό δανείζεται ύστερα από σχετική αίτηση υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα καθηγητή, την οποία πρέπει να καταθέσουν στη Βιβλιοθήκη.

Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα εκπόνησης των πτυχιακών εργασιών συμπίπτει με τη διάρκεια των διακοπών του Καλοκαιριού, τότε ισχύουν οι όροι δανεισμού που αναφέρονται στο «Δανεισμό μακράς χρονικής διάρκειας».


ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Για όλα τα βιβλία του Δανειστικού Τμήματος, η περίοδος δανεισμού μπορεί να ανανεωθεί μέχρι δύο (2) φορές, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει κράτηση του δανεισμένου υλικού από κάποιον άλλο χρήστη και ότι η ανανέωση ζητήθηκε πριν λήξει ο χρόνος επιστροφής τους.

Η ανανέωση μπορεί να γίνει επιτόπου με την επίδειξη της «Ταυτότητας Βιβλιοθήκης» ή τηλεφωνικά αναφέροντας εκτός από το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας. Ανανέωση σε ληξιπρόθεσμο υλικό γίνεται µόνο αν καταβληθεί το σχετικό πρόστιμο.


ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ

Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα κράτησης υλικού του Δανειστικού Τμήματος, που ανήκει στη συλλογή του και δανείζεται σύμφωνα με τους όρους της «Κανονικής Διάρκειας Δανεισμού». Ο αριθμός των κρατήσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει το 100% του συνόλου του υλικού, που δικαιούται να δανειστεί το κάθε μέλος.

Οι κρατήσεις γίνονται κατά σειρά προτεραιότητας και η χρονική διάρκεια αναμονής του «δεσμευμένου» υλικού, είναι τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες. Πέραν αυτής της προθεσμίας, το υλικό μεταφέρεται στο λογαριασμό του επόμενου μέλους που έχει κάνει κράτηση του παραπάνω τεκμηρίου, διαφορετικά επανέρχεται στα βιβλιοστάσια.

Οι κρατήσεις μπορούν να γίνονται επιτόπια ή τηλεφωνικά. Σε κάθε περίπτωση γίνεται έλεγχος των στοιχείων του μέλους, για τον εντοπισμό λαθών ή τυχόν εκκρεμοτήτων. Οι ενδιαφερόμενοι μαθαίνουν για την εξέλιξη της κράτησής τους, από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.


ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Κάθε τεκμήριο που έχει δανειστεί μπορεί να ανακληθεί από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Η ειδοποίηση γίνεται τηλεφωνικά, γραπτώς, ή µε αποστολή e-mail.

Ειδοποιήσεις για επιστροφή του δανεισμένου υλικού, στέλνονται στην τελευταία, γνωστή στη Βιβλιοθήκη, διεύθυνση του χρήστη. Αδυναμία λήψης της ειδοποίησης αυτής, δεν επηρεάζει τη συνέχιση της διαδικασίας επιβολής ποινών.

Οι χρήστες πρέπει να επιστρέφουν το υλικό μέσα σε διάστημα δύο (2) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης αν αυτή γίνει τηλεφωνικά, ή από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης αν αυτή γίνει γραπτώς ή µε αποστολή e-mail.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το δανεισμένο υλικό της Βιβλιοθήκης, πρέπει να επιστρέφεται ως εξής:

Μέχρι μία (1) ώρα πριν το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης, την τελευταία ημέρα δανεισμού. Η ημερομηνία επιστροφής αναγράφεται στο ειδικό «τσεπάκι» του βιβλίου, στο τέλος αυτού.

Την ημέρα που αναγράφεται στην ειδοποίηση σε περιπτώσεις ανάκλησης υλικού. Και σε αυτή την περίπτωση το υλικό θα πρέπει να επιστρέφεται μέχρι μία (1) ώρα πριν το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης.

Την ημερομηνία λήξης ισχύος της «Ταυτότητας Μέλους» και μέχρι μία (1) ώρα πριν το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης.

Κατά τη διάρκεια της επιστροφής του υλικού από τον χρήστη, το προσωπικό ελέγχει για τυχόν οφειλές ή εκκρεμότητες και ανάλογα με την κατάσταση ολοκληρώνει τη διαδικασία παραλαβής ή εισπράττει το αντίστοιχο πρόστιμο και μετά παραλαμβάνει το υλικό.


ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Σε κάθε μέλος της Βιβλιοθήκης που καθυστερεί να επιστρέψει ή να ανανεώσει δανεισμένο υλικό την καθορισμένη ημερομηνία, επιβάλλεται πρόστιμο. Τα πρόστιμα υπολογίζονται από την ημέρα επιστροφής του δανεισμένου υλικού (αναγράφεται στην τσέπη του βιβλίου στο τέλος αυτού ) ή μετά την πάροδο δύο (2) ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης παραλαβής ειδοποίησης για ανάκληση δανεισμένου υλικού.

Το ύψος του προστίμου καθορίζεται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι./Σ, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, μετά από σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Βιβλιοθήκης.Σε περίπτωση που δε ληφθεί σχετική απόφαση από το Συμβούλιο, ισχύει η αξία του προστίμου του αμέσως προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 η αξία του προστίμου ανέρχεται στα 0,30 ευρώ την ημέρα, για κάθε ληξιπρόθεσμο υλικό που επιστρέφει το μέλος της Βιβλιοθήκης.

Τα πρόστιμα εισπράττονται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης κατά την επιστροφή του εν λόγω υλικού.

Τα µέλη που είναι χρεωμένα με ληξιπρόθεσμο υλικό της Βιβλιοθήκης, δεν έχουν δικαίωμα να δανειστούν άλλα τεκμήρια πριν επιστρέψουν τα οφειλόμενα. Επίσης αναστέλλεται το δικαίωμα δανεισμού και όλα τα δικαιώματα χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, μέχρι την ημερομηνία καταβολής του προστίμου, σε εκείνα τα μέλη που αρνούνται να καταβάλλουν το παραπάνω πρόστιμο.

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης δεν υποχρεούται να ειδοποιήσει τα μέλη για ληξιπρόθεσμο υλικό. Η έγκαιρη επιστροφή του υλικού είναι αποκλειστική ευθύνη των µελών της Βιβλιοθήκης.


ΧΑΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΘΑΡΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

Το υλικό που απομακρύνεται από τη Βιβλιοθήκη, παραμένει στην προσωπική ευθύνη του μέλους μέχρι να επιστραφεί. Σε περίπτωση απώλειας ή σοβαρής φθοράς, το μέλος οφείλει νʼ αναφέρει στο προσωπικό τη σχετική απώλεια ή φθορά . Υποχρεούται δε, να αντικαταστήσει το παραπάνω τεκμήριο, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Σε περίπτωση άρνησης αντικατάστασης του υλικού, αναστέλλεται η ιδιότητα του µέλους και το θέμα κοινοποιείται στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι./Σ και στο Τμήμα του µέλους. Αν το µέλος δεν ανήκει στην Ακαδημαϊκή κοινότητα του Τ.Ε.Ι./Σ, ακολουθείται η διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων.


ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΛΟΠΗΣ – ΚΛΟΠΗ ΥΛΙΚΟΥ

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί απόπειρα κλοπής ή κλοπή υλικού από µέλος ή χρήστη της Βιβλιοθήκης, αναστέλλεται άμεσα η ιδιότητα του µέλους και το θέμα κοινοποιείται στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι./Σ και στο Τμήμα του µέλους. Αν το µέλος δεν ανήκει στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Τ.Ε.Ι. Σερρών, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.