ΓΚΡΙΖΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γκρίζα Βιβλιογραφία
ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στα πλαίσια του προγράμματος της Οριζόντιας Δράσης Βιβλιοθηκών Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. (ΕΠΕΑΕΚ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «), αναπτύσσεται το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ. Το σύστημα αυτό είναι μια ολοκληρωμένη κατανεμημένη μονάδα Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο της «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» των βιβλιοθηκών των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

ΑΡΤΕΜΙΣ - ΣΤΟ Ε.Μ.Π

Με τον όρο «Γκρίζα Βιβλιογραφία» εννοούμε το σύνολο της μη δημοσιευμένης βιβλιογραφίας, η οποία περιλαμβάνει τις μεταπτυχιακές, διπλωματικές και διδακτορικές εργασίες, τις σημειώσεις διδασκαλίας, τις εσωτερικές(τεχνικές) αναφορές, τα παραδοτέα ερευνητικών έργων κ.λ.π.

Σκοπός του ΑΡΤΕΜΙΣ είναι η συστηματική αρχειοθέτηση και διάδοση της πνευματικής παραγωγής των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας, με την βοήθεια της τεχνολογίας και των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Μέσω αυτού του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα σε κάθε χρήστη να έχει πρόσβαση μέσω του διαδικτύου (Internet) στο αρχειοθετημένο Γκρίζας Βιβλιογραφίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για αίτηση νέας καταχώρησης στη βάση του ΑΡΤΕΜΙΣ επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 23210-49265, 49269 ή με την ηλεκτρονική διεύθυνση: lib@teiser.gr